Bärförmåga

Bärförmåga

Bärförmågetabeller

I bärförmågetabellerna anges karakteristisk bärförmåga (Rk) för en eller två utspikningar av beslaget. Bärförmågorna är alla angivna i kN, där 1 kN motsvarar 100 kg. Kraftriktning (F) och utspikning anges i enskilda tabeller. Om det inte finns någon beskrivning eller illustration av utspikningen, ska det vara spik i alla beslagets hål.

I de allra flesta tabeller anges CNA-ankarspik som förband. CSA-ankarskruvar kan också användas med samma placering och antal. Då CSA-ankarskruvar har högre utdragsstyrka per längdenhet än CNA-ankarspik och minst samma tvärbärförmåga, kan CNA-ankarspiken ersättas med CSA-ankarskruvar enligt tabell 1.

Tabell 1:

CNA-ankarspik kan ersättas med CSA-beslagskruvar
4,0x35 5,0x35
4,0x40
4,0x50 5,0x40
4,0x60
4,0x75 5,0x50
4,0x100
3,1x40 4,0x30

I de få tabeller där det anges bärförmåga för beslag med CSA ankarskruvar som infästning kan dessa inte omedelbart ändras till CNA-ankarspik utan att bärförmågan minskar.

I tabellerna anges bärförmåga per fog i användningsklass 1 och 2, om inget annat uppges.

Följande generella krav ska uppfyllas för alla förband:

Fd ≤ Rd

Fd är den beräkningsmässiga kraft som samlingen utsätts för
Rd är förbandets beräkningsmässiga motstånd (bärförmåga)

Alla bärförmågor anges med det karakteristiska värdet. Om inget annat uppges i det aktuella kapitlet, bestäms den beräkningsmässiga bärförmågan som:

Ri,d = kmod x (Rk / γM)

dar Rk är det karakteristiska vardet for bärförmågan = tabellvärdet

γM = 1,3 ar partialkoefficienten for träförband

kmod är en modifikationsfaktor som tar hänsyn till lastvaraktighetens och fuktinnehallets inflytande. För konstruktionsträ, limträ och LVL i anvandningsklass 1 och 2 framgår kmod av följande tabell 2:
För användningsklass 3 och andra material hänvisas till EN1995, Eurokod 5.

Tabell 2:

Lastgrupp Last typ Varaktighet

Modifikationsfaktor, kmod

Användningsklass 1 & 2 Användningsklass 3
Permanent last Egenvikt = byggnad > 10 år 0,6 0,5
Långtidslast Lager 0,5 – 10 år 0,7 0,55
Mellanlång last Nyttolast = personlast (snö) 1 uge – 0,5 år 0,8 0,65
Korttidslast Snö < 1 uge 0,9 0,7
Ögonblicklig last Vind - 1,1 0,9

I några bärförmågetabeller finns en ”träkolumn” och en ”stålkolumn” angiven. Beräkningsmässigt värde av tabellvärdena Ri,k i ”träkolumnen” bestäms enligt beskrivningen ovan. Beräkningsmässigt värde av tabellvärdena Ri,k i ”stålkolumnen” bestäms enligt:

Ri,d = Ri,k / γM

där γM = 1,3 är partialkoefficienten för träförband – även om det är stålet som är bestämmande för bärförmågan.

I dom tillfällen där det anges ett värde både i ”träkolumnen” och ”stålkolumnen” är det det lägsta av de beräknade beräkningsmässiga bärförmågorna som gäller som bärförmåga.

Tester utförs på certifierade laboratorier enligt gällande relevanta europeiska standarder för testning av mekaniska förband till träkonstruktioner.
Bärförmågor för beslagförbindelser som omfattas av en harmoniserad standard bestäms vid beräkning.

Beräkningar utförs grundat på följande Eurokoder med tillhörande svenska bilagor:
EN 1992-1 Betongkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1993-1 Stålkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1995-1 Träkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1999-1 Aluminiumkonstruktioner + SE NA:2007

Laster ska bestämmas enligt:
EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk + SE NA: 2007
EN 1990-1: Laster på bärverk + SE NA 2007

Grundregel för bärförmågevärden
Alla bärförmågeangivelser i denna katalog förutsätter att man använder byggbeslag och CNA-ankarspik eller CSA-ankarskruvar från Simpson Strong-Tie®. De angivna bärförmågorna gäller bara (såvida inget annat anges) vid användning av Simpson Strong-Tie®’s produkter och bara när de används tillsammans.
Bärförmågorna för beslagförbindelser som omfattas av ett europeiskt tekniskt godkännande är bestämda utifrån en av följande metoder, som beskrivs i ETAG015: ”Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

  • Endast test
  • Beräkning kalibrerad till avprövningsresultat
  • Endast beräkning

Placering av CNA ankarspik och CSA ankarskruv i beslag
För att bevara träets och spikarnas fulla styrka och undgå försvagningar i form av sprickor i träet, ställs det krav på minimalt avstånd mellan spikarnas inbördes avstånd samt till kanten/änden på träet. Dessa minimiavstånd för trä/träfogning framgår av tabell 8.2 i Eurokod 5. För en fogning med beslag kan inbördes avstånd från tabellen minskas med faktorn 0,7. Minimiavstånd för 4 mm CNA ankarspik gäller också för 5 mm CSA ankarskruvar
De utspikningar som anges i bärförmågetabellerna stämmer inte alltid med ovan nämnda krav på minimiavstånd, men i så fall dokumenteras bärförmågevärdena genom tester. I förband med beslag på båda sidor av en trädel, där man använder CNA ankarspik med maxdiameter på 4 mm och där spikarna teoretiskt ligger i samma linje, är det tillåtet att spikarna överlappar om det är minst 3 gånger spikdiametern från spikspetsen till motstående träsida. Det innebär att ankarspik CNA4,0x35 kan användas till hålplattfogning i 45 mm reglar.

Fläkning
I förband där en last uppträder under en vinkel med fibrerna i trädelen, kan tvärdragsspänningar i träet ge upphov till fläkning. Den karakteristiska bärförmåga som anges i bärförmågetabellerna har bestämts utan hänsyn till fläkning. Vid sådana tillfällen ska man därför utföra en fläkningsundersökning enligt Eurokod 5, eftersom fläkning kan påverka förbandets bärförmåga.

Contact

Simpson Strong-Tie Sverige

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB

Bruksvägen 2
59375 Gunnebo
Sverige