Reach-Förordningen

DEKLARATION AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN (SVHC) I ENLIGHET MED FÖRORDNING (EG) NR 1907/2006 (REACH-FÖRORDNINGEN)

  • ce jhm

I enlighet med skyldigheten att delge information enligt artikel 33 i Reachförordningen deklarerar vi härmed den information som krävs angående SVHCämnen i Simpsons Strong-Tie-produkter.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har på sin webbplats publicerat en förteckning över särskilt farliga ämnen (SVHCämnen) som möter kriterierna listade i artikel 57 i Reachförordningen och som har identifierats i enlighet med artikel 59 i Reachförordningen (https://echa.europa.eu/sv/candidatelisttable).

Vi är skyldiga att informera kunder om produkter som innehåller SVHCämnen i en koncentration på över 0,1 viktprocent.

Några få av våra produkter innehåller kromtrioxid som kommer att listas i kandidatförteckningen från och med 21 september 2017. Koncentrationen av detta ämne i våra produkter är dock mindre än 0,1 viktprocent i alla fall.

Våra produkter uppfyller därför till fullo Reachförordningens krav och restriktioner gällande SVHCämnen.