Byggbeslag - teknisk information

Hur används hemsidan?

Förband med beslag
Val av beslag i ett träförband är beroende av förbandens geometri, storlek och riktning på kraftpåverkan, monteringsmöjlighet, krav på korrosionsskydd och utseende.

Den mest effektiva kraftöverföringen uppnår man vid skivverkan i beslagen, kontakttryck mellan trädelarna och tvärlast på förbanden. I praktiken förekommer ofta böjningsverkan på beslagets plattor och utdragsverkan på förbanden. Eventuellt påverkas förbanden samtidigt axialt och på tvären.

Produktinformation
För de flesta produkter/produktgrupper anges två tabeller: en geometritabell och en bärförmågetabell. Förutom geometrin anges i geometritabellen produktens artikelnummer. Det artikelnumret ska användas vid beställning.

CE-märkning, harmoniserade standarder och europeiska tekniska godkännanden (ETA = European Technical Approval)
De flesta av våra beslag och förband är CE-märkta. CE-märkningen bygger på antingen en europeisk harmoniserad standard (EN) eller etteuropeiskt tekniskt godkännande (ETA).
Vid beskrivningen av de enskilda produkterna anges numret på det ETA eller den EN som produkten omfattas av. Fullständiga ETA går att ladda ner från www.strongtie.dk.

Bärförmåga

Bärförmågetabeller

I bärförmågetabellerna anges karakteristisk bärförmåga (Rk) för en eller två utspikningar av beslaget. Bärförmågorna är alla angivna i kN, där 1 kN motsvarar 100 kg. Kraftriktning (F) och utspikning anges i enskilda tabeller. Om det inte finns någon beskrivning eller illustration av utspikningen, ska det vara spik i alla beslagets hål.

I de allra flesta tabeller anges CNA-ankarspik som förband. CSA-beslagskruvar kan också användas med samma placering och antal. Då CSA-beslagskruvar har större utdragsstyrka per längdenhet än CNA-ankarspik och minst samma tvärbärförmåga, kan CNA-ankarspiken ersättas med CSA-beslagskruvar enligt tabell 1.

Tabell 1

CNA-ankarspik kan ersättas med CSA-beslagskruvar
4,0x35 5,0x35
4,0x40
4,0x50 5,0x40
4,0x60
4,0x75 5,0x50
4,0x100
3,1x40 4,0x30

I de få tabeller där det anges bärförmåga för beslag med CSAbeslagskruvar som förband, kan dessa inte omedelbart ändras till CNA-ankarspik utan att bärförmågan minskar.

I tabellerna anges bärförmåga per fog i användningsklass 1 och 2, om inget annat uppges.

Följande generella krav ska uppfyllas för alla förband:

Fd ≤ Rd

Fd är den beräkningsmässiga kraft som förbandet utsätts för
Rd är förbandets beräkningsmässiga motstånd (bärförmåga)

Alla bärförmågor anges med det karakteristiska värdet. Om inget annat uppges i det aktuella kapitlet, bestäms den beräkningsmässiga bärförmågan som:

Ri,d = Kmod x (Rk / YM)

dar Rk ar det karakteristiska vardet for barformagan = tabellvardet.

YM = 1,3 ar partialkoefficienten for traforband.

kmod ar en modifikationsfaktor som tar hansyn till lastvaraktighetens och fuktinnehallets inflytande. For konstruktionstra, limtra och LVL i anvandningsklass 1 och 2 framgar kmod av foljande tabell 2:
För användningsklass 3 och andra material hänvisas till EN1995, Eurokod 5.

Tabell 2

Lastgrupp Last typ Varaktighet Modifikationsfaktor, kmod
Användningsklass 1 & 2 Användningsklass 3
Permanent last Egenvikt = byggnad > 10 år 0,6 0,5
Långtidslast Lager 0,5 – 10 år 0,7 0,55
Mellemlång last Nyttolast = personlast (snö) 1 uge – 0,5 år 0,8 0,65
Korttidslast Snö < 1 uge 0,9 0,7
Ögonblicklig last Vind - 1,1 0,9


I några bärförmågetabeller finns en ”träkolumn” och en ”stålkolumn” angiven. Beräkningsmässigt värde av tabellvärdena Ri,k i ”träkolumnen” bestäms enligt beskrivningen ovan. Beräkningsmässigt värde av tabellvärdena Ri,k i ”stålkolumnen” bestäms enligt beskrivningen ovan:

Ri,d = Ri,k / YM

där γM = 1,3 är partialkoefficienten för träförband – även om det är stålet som är bestämmande för bärförmågans.

För den händelse att det anges ett värde både i ”träkolumnen” och ”stålkolumnen” är det det minsta av de beräknade beräkningsmässiga bärförmågorna som gäller som resultat.

Tester utförs på certifierade laboratorier enligt gällande relevanta europeiska standarder för testning av mekaniska förband till träkonstruktioner.
Bärförmågor för beslagförbindelser som omfattas av en harmoniserad standard bestäms vid beräkning.

Beräkningar utförs grundat på följande Eurokoder med tillhörande svenska bilagor:
EN 1992-1 Betongkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1993-1 Stålkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1995-1 Träkonstruktioner + SE NA:2007
EN 1999-1 Aluminiumkonstruktioner + SE NA:2007

Laster ska bestämmas enligt:
EN 1990: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk + SE NA: 2007
EN 1990-1: Laster på bärverk + SE NA 2007

Grundregel för bärförmågevärden

Alla bärförmågeangivelser i denna katalog förutsätter att man använder byggnadsbeslag och CNA-ankarspik eller CSA-beslagskruvar från Simpson Strong-Tie®. De angivna bärförmågorna gäller bara (såvida inget annat anges) vid användning av Simpson Strong-Tie®’s produkter och bara när de används tillsammans.
Bärförmågorna för beslagförbindelser som omfattas av ett europeiskt tekniskt godkännande är bestämda utifrån en av följande metoder, som beskrivs i ETAG015: ”Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

 • Endast test
 • Beräkning kalibrerad till avprövningsresultat
 • Endast beräkning

Placering av CNA ankarspik och CSA beslagsskruv i beslag
För att bevara träets och spikarnas fulla styrka och undgå försvagningar i form av sprickor i träet, ställs det krav på minimalt avstånd mellan spikarna inbördes och till kanten/änden på träet. Dessa minimiavstånd
för trä/träfogning framgår av tabell 8.2 i Eurokod 5. För en fogning med beslag kan inbördes avstånd från tabellen minskas med faktorn 0,7. Minimiavstånd för 4 mm CNA ankarspik gäller också för 5 mm CSA beslagsskruv.
De utspikningar som anges i bärförmågetabellerna stämmer inte alltid med ovan nämnda krav på minimiavstånd, men i så fall dokumenteras bärförmågevärdena genom tester. I förband med beslag på båda sidor av en trädel, där man använder
CNA ankarspik med maxdiameter på 4 mm och där spikarna teoretiskt ligger i samma linje, är det tillåtet att spikarna överlappar om det är minst 3 gånger spikdiametern från spikspetsen till motstående träsida.
Det innebär att ankarspik CNA4,0x35 kan användas till hålplattfogning i 45 mm sparrträ.

Fläkning
I förband där en last uppträder under en vinkel med fibrerna i trädelen, kan tvärdragsspänningar i träet ge upphov till fläkning. Den karakteristiska bärförmåga som anges i bärförmågetabellerna har bestämts utan hänsyn till fläkning. Vid sådana tillfällen ska man därför utföra en fläkningsundersökning enligt Eurokod 5, eftersom fläkning kan påverka förbandets bärförmåga.

Material och användningsklasser

I Eurokod 5, tabell 4.1, finns krav för korrosionsskydd av både beslag och förband.
Krav på korrosionsskydd är beroende av i vilken användningsklass beslag och förband används. Användningsklass 1, 2 och 3 är definierade i Eurokod 5, och i tabell 3 finns exempel på konstruktioner i användningsklasserna. I tabellen anges en symbol som visar vilken användningsklass beslag och förband maximalt kan användas i utan ytterligare korrosionsskydd.

Tabell 3

Användningsklass Exempel på konstruktioner Symbol
1
 • Konstruktioner i uppvärmda byggnader där det inte sker någon uppfuktning av luften, t.ex. bostäder, kontor och butiker
1
2
 • Konstruktioner i ventilerade, icke-permanent uppvärmda byggnader, t.ex. fritidshus, ouppvärmda garage och lagerbyggnader
 • Ventilerade konstruktioner skyddade mot nederbörd, t.ex. ventilerade takkonstruktioner
2
3
 • Konstruktioner i fuktiga rum
 • Konstruktioner avsedda för nederbörd eller vatten i övrigt
 • Underlag för papptak
3


Ovanstående gäller vid användning av beslag och förband tillsammans med obehandlat trä.
Vid användning ihop med impregnerat trä i fuktig miljö är korrosionsrisken större. Vi rekommenderar därför att man använder rostfria beslag och förband.
Vid projektering av beslag till starkt korrosiva miljöer, som t.ex. simhallar och salthallar, rekommenderas att man tar kontakt med Simpson Strong-Tie®.

Material
Trä
Om inget annat anges bygger de angivna karakteristiska bärförmågorna på användning av konstruktionsträ med karakteristisk densitet ρk = 350 kg/m3 (motsvarar styrkeklass C24 enligt EN338).
När man använder barrträ från norra och nordvästra Europa anses det brukligt att vid beräkning av förbandens bärförmåga sätta den karakteristiska densiteten för barrträ i klasserna C14 och C18 till ρk = 350 kg/m3. (Træinformation: Eurokod 5. Beregning af forbindelser).
För trä av annat ursprung och träbaserat material med en lägre karakteristisk densitet än 350 kg/m3 ska de angivna karakteristiska bärförmågorna minskas med en kdens faktor:

kdens = pk / 350

Dar pk ar materialets karakteristiska densitet i kg/m3.
Tradelarna kan vara konstruktionstra, limtra eller trabaserat material med en karakteristisk densitet fran 290 kg/m3 till 420 kg/m3.

Följande material kan därmed användas:

 • Konstruktionsträ, styrkeklass C14-C40 enl. EN338/EN14081
 • Limmade trädelar, styrkeklass C14-C40 enl. EN338/EN14081
 • Limträ, styrkeklass GL24c eller bättre enl. EN1194/EN14080
 • Massiva träskivor enl. EN13353
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) enl. EN14374
 • Laminated Strand Lumber, t.ex. Parallam och Timber Strand
 • Plywood enl. EN636
 • OSB (Oriented Strand Board) enl. EN300
 • I-balkar (EWP): Se specifikationer hos återförsäljare

Emellertid får bara följande material användas, om beslagen monteras med förband i ändträ:

 • Konstruktionsträ, styrkeklass C14-C40 enl. EN338/EN14081
 • Limträ, styrkeklass GL24c eller bättre enl. EN1194/EN14080
 • Massiva träskivor enl. EN13353

Beslag och mellanlägg
I den allmänna informationen för beslag och mellanlägg är materialkvaliteten angiven. De mest använda materialen anges i tabell 4.

Beslag framställda av varmförzinkad stålplåt
De flesta beslag framställs av varmförzinkat stål S250GD +Z275. Stålmaterialet levereras varmförzinkat från verket med zinklagertjocklek på normalt ca 20 μm.

tabell 4

Beteckning Standard
S250GD EN 10346:2009
S235JR EN 10025:2004
S350GD EN 10346:2009
S550GD EN 10346:2009
S355JO EN 10025:2004
S220JR EN 10025:2004
B550BR+AC EN 10080:2006
DX51D EN 10346:2009
HC 340LA EN 10268:2009
Rostfritt stål 1.4404 EN 10088:2006
Aluminium EN AW-6082 T6 EN 755:2008Beslag framställda av stålplåt, som varmförzinkas efteråt
Dessa beslag framställs som regel av S235JR. Beslagen varmförzinkas efter bearbetning enligt EN/ISO1461 med en zinklagertjocklek på normalt 55 μm.

Beslag framställda av rostfritt stål
En del beslag framställs av rostfritt stål.
Den allra vanligaste typen rostfritt stål är 1.4401 / 1.4404, vilket motsvarar AISI 316(L) (rostfritt och syrafast). Det går också bra att använda 1.4521 (rostfritt och syrafast). Vi kan numera även erbjuda beslag av rostfritt stål 1.4301, vilket motsvarar AISI 304 och typ 1.4509. Dessa rostfria typer är dock inte syrafasta.

Beslag framställda av aluminium
Beslagen framställs av aluminium EN AW-6082 T6.

Förband
Vi erbjuder ett bra urval av förband. CNA-ankarspik, CSAbeslagsskruv samt dorn används i våra beslag i träbärverk.

CNA ankarspik
CNA ankarspik används för att sätta fast beslag. Ankarpikarna beskrivs i ETA-04/0013. I standardutförande är de elförzinkade Fe/Zn12C enligt EN/ISO2081.
Storlekarna CNA4,0x40/50/60 levereras också i rostfritt stål 1.4401 (rostfria och syrafasta). Storlek CNA4,0x40 levereras också varmförzinkad med en zinklagertjocklek på normalt 50 μm.

CSA beslagsskruv
CSA beslagsskruv används för att sätta fast beslag. Beslagskruvarna beskrivs i ETA-04/0013. I standardutförande är de elförzinkade Fe/Zn12C enligt EN/ISO 2081.
Storlekarna CSA5,0x25, CSA5,0x35 och CSA5,0x40 levereras också i rostfritt stål. Lägg dock märke till att bärförmågan för rostfria skruvar är reducerad i förhållande till elförzinkade skruvar.

Betong
Den förutsatta betongkvalitet som används i beräkningarna av bärförmågorna anges i varje kapitels allmänna information, när detta är aktuellt. Beteckningen bult eller ankarbult används till diverse beslag som görs fast i betong. Med detta menas relevanta förband med dokumenterade bärförmågor som t.ex. expansionsbultar, kemankare eller gängstänger.

Produktansvar

Ansvarsbegränsning

Produktansvar

Simpson Strong-Tie® garanterar att produkterna är fria från fabrikations- och materialfel samt att produkterna kan användas till sitt avsedda ändamål i överensstämmelse med anvisningarna i vår katalog.

Simpson Strong-Tie® garanterar de bärförmågor som uppges för produkterna under förutsättning att fogarna dimensioneras, utförs och underhålls enligt anvisningarna i vår katalog.

De angivna bärförmågorna gäller endast produkter från Simpson Strong-Tie® och kan inte användas för att välja eller avgöra bärförmågan för produkter från andra leverantörer. De angivna bärförmågorna gäller vidare endast för lokal fogning, och köparen är alltså ansvarig för bärförmåga och stabilitet för resten av konstruktionen. I händelse av felmontering samt användning av fästmaterial som inte är originaldelar, tar inte Simpson Strong-Tie® på sig något ansvar.

Simpson Strong-Tie®’s hemsida www.strongtie.se innehåller gällande och eventuellt uppdaterade bärförmågor. Simpson Strong-Tie® reserverar sig för tryckfel och ändringar i produktutforming samt produktsortiment.

Simpson Strong-Tie® är ansvarigt för produktansvar i enlighet med tillämplig lag om produktansvar vid varje tillfälle. Simpson Strong-Tie® tar inte på sig ytterligare produktansvar än vad som följer av lag. Simpson Strong-Tie® kan under inga omständigheter göras ansvarigt för driftstopp, förlorade arbetsförtjänster, tid eller vinst, följdskador och andra indirekta förluster.

Med iakttagande av klausulen ovan är Simpson Strong-Tie® vidare inte ansvarigt för skador som vållats av det levererade materialet, inklusive skada på fast egendom eller lösöre, som inträder medan det levererade är under köparens kontroll, såvida inte skadan beror på avsiktlig eller grov oaktsamhet som begåtts av Simpson Strong-Tie® eller andra som Simpson Strong-Tie® har ansvaret för. Simpson Strong-Tie® är inte heller ansvarigt för skada på produkter som framställs av köparen eller på produkter där dessa ingår.

Simpson Strong-Tie®’s del i produktansvar är i alla avseenden begränsat till totalt 10 miljoner DKK per skada för person- och/eller materialskada. Köparen är förpliktigad att utan dröjsmål skriftligen meddela Simpson Strong-Tie® så snart köparen får kännedom om att det har inträffat en skada eller att tredje part påstår att det har uppstått en skada som förorsakats av det levererade materialet, eller att det finns risk för att det inträffar sådan skada. Ett sådant meddelande till Simpson Strong-Tie® begränsar inte köparens ansvar för att avvärja eller begränsa skadan.

Prövning av ansvar avseende köparens produktansvar skall ske vid samma forum som prövar ett eventuellt produktansvar för Simpson Strong-Tie®. Köparen ska hålla Simpson Strong-Tie® skadelöst vid ett eventuellt utdömande av produktansvar i samma omfattning som Simpson Strong-Tie®’s ansvar är begränsat enligt vad som anförs ovan. Köparen är förpliktigad att teckna produktansvarsförsäkring som omfattar varje produktansvar som kan göras gällande mot köparen.

Ansvar för brister

Simpson Strong-Tie®’s ansvar för brister på byggmaterial som levereras i Sverige upphör 5 år efter avleverans av det bygge där leveransen ingår, dock senast 6 år efter att byggmaterialet levererats till köparen.

Om en reklamation läggs fram för sent, men Simpson Strong-Tie® ändå inlåter sig i diskussioner med köparen med anledning av sådan reklamation, ska Simpson Strong-Tie® därmed inte anses ha avsagt sig sin rätt att vid prövning hävda för sen reklamation från köparens sida.

Om en produkt har väsentliga fel eller brister är Simpson Strong-Tie® förpliktigat och berättigat att – efter eget val – avhjälpa bristen, utföra omleverans eller utfärda kreditnota på inköpspriset mot samtidig tillbakaleverans av den berörda produkten. Simpson Strong-Tie® har därutöver inget ansvar för brister, och köparen kan alltså inte göra några ytterligare anspråk gällande.

Simpson Strong-Tie® bär under inga omständigheter ansvar varken vid brister eller dröjsmål, och oavsett eventuell grov oaktsamhet, för driftstopp, förlorad vinst eller andra indirekta förluster eller följdskador.

Simpson Strong-Tie®’s ansvar för brister är i alla avseenden maximerat till inköpspriset för den felaktiga produkten.

I händelse av rättstvist ska dansk rätt vara tillämplig på dessa villkor och tvist ska avgöras vid Simpson Strong-Tie®’s jurisdiktionsort enligt dansk rätt.