Quik Drive® automatiska skruvsystem

Komponenter

 • terminologie 2

A - Adapter
B - Bitshållare
C - Förlängare
D - Stödhandtag
E - Skruvdragare (Säljs inte hos Simpson Strong-Tie)
F - Låsarm
G - Djupjustering
H - Bitsutlösarnyckel
I - Nosstycket
J - Matarhake
K - Nos
L - Matarrör
M - Bitshållare
N - Bitsutlösare montering
O - Bits

Montering

Quik Drive® adapter underlättar och kan på ett par sekunder förvandla de allra flesta skruvdragarna till vårt automatiska skruvsystem Quik Drive®.
Demonstration:
 

 1. Ta bort chucken från din skruvdragare genom att följa tillverkarens anvisningar
 2. Ta bort bitshållaren
 3. Sätt fast den Quik Drive adapter som passar för din skruvdragare
 4. Fäst dornen i skruvdragaren eller förlängaren
 5. Sätt fast tillbehöret på dornen till så att det låses fast av låsarmen
 6. Sätt fast skruvbandet med skruvspetsarna framåt tills det klickar på plats. Nu kan du använda ditt Quik Drive skruvsystem!

Felsökning

Det är enkelt att använda Quik Driv verktyg. Men precis som för alla andra elverktyg är det ett par saker man ska tänka på för att få optimalt resultat.

Problem Förslag
Skruvarna kan inte dras i. De snurrar runt
lite och välter därefter. Endast någon eller
rent av ingen inträngning i materialet.
 • Detta är det allra vanligaste problemet. Kontrollera att skruvdragaren inte står i backläge (vänstervarv)
 • Om skruvdragaren står i backläge ska du ställa om den till högervarv.
Skruvarna dras inte in helt.
De dras i cirka halvvägs och därefter snurrar
bitsen ut ur skruvhuvudet.
 • Kolla att du har valt rätt bits till skruvtypen. Kom ihåg att alltid använda den bits som ligger i
  paketet som du har tagit skruvarna från.
 • Se efter att biten inte är sliten. Det kan vara dags att ta en ny bits i användning.
 • Tryck lite hårdare när du skruvar.
Skruven dras inte in helt.
Den går nästan in men det går inte
att försänka den.
 • Kolla djupinställningen på skruvautomaten. Nollställ den eventuellt.
 • Du kan ha missat med skruven så att den inte har något att bita i. Det kan t.ex.
  hända när man lägger golv och skruven går vid sidan av regeln.
Skruvarna matas inte fram som de ska och
det orsakar maskinstopp.
 • Använd endast skruvband från Quik Drive®.
 • Kolla att skruvbandet har satts i korrekt, alltså med matarspetsen först.
 • Skruvdragaren ska arbeta innan du trycker nosen mot arbetsstycket.
 • Lyft verktyget fritt från arbetsstycket efter varje skruv.
 • Dra inte skruvbandet över arbetsstycket medan du flyttar maskinen till nästa position.
 • Var säker på att matarhaken är intakt och att matarfjädern sitter korrekt.

Fel Bild Troliga orsaker Möjliga lösningar
Bruten spets 1
 • För stort tryck
 • Minska arbetstrycket
Hörnen smälter 2
 • Maskinens varvtal är för högt
 • Minska varvtalet eller använd en långsammare skruvdragare
Spetsen skadas 3
 • För stort tryck
 • Minska arbetstrycket
Spetsen smälter och diametern reduceras 4
 • Materialet är för hårt
 • Otillräckligt spånutkast
 • För stort tryck
 • Kolla materialspecifikationerna
 • Välj skruv med längre borrspets
 • Minska arbetstrycket
Vill inte starta  
 • Maskinen står i backläge
 • Materialet är för hårt
 • Spetsen har brutits av
 • Kolla varvriktningen
 • Kolla materialspecifikationerna
 • qd fejlfinder 700x252

Användningsklasser

I Eurokod 5, tabell 4.1, finns krav för korrosionsskydd av både beslag och förband.

Krav på korrosionsskydd är beroende av i vilken användningsklass beslag och förband används. Användningsklass 1, 2 och 3 är definierade i Eurokod 5, och i tabell 3 finns exempel på konstruktioner i användningsklasserna. I tabellen anges en symbol som visar vilken användningsklass beslag och förband maximalt kan användas i utan ytterligare korrosionsskydd.

Användningsklass Exempel på konstruktioner Symbol
1
 • Konstruktioner i uppvärmda byggnader där det inte sker någon uppfuktning av luften, t.ex. bostäder, kontor och butiker
1
2
 • Konstruktioner i ventilerade, icke-permanent uppvärmda byggnader, t.ex. fritidshus, ouppvärmda garage och lagerbyggnader
 • Ventilerade konstruktioner skyddade mot nederbörd, t.ex. ventilerade takkonstruktioner
2
3
 • Konstruktioner i fuktiga rum
 • Konstruktioner avsedda för nederbörd eller vatten i övrigt
 • Underlag för papptak
3

Ovanstående gäller vid användning av beslag och förband tillsammans med obehandlat trä.
Vid användning ihop med impregnerat trä i fuktig miljö är korrosionsrisken större. Vi rekommenderar därför att man använder rostfria beslag och förband.
Vid projektering av beslag till starkt korrosiva miljöer, som t.ex. simhallar och salthallar, rekommenderas att man tar kontakt med Simpson Strong-Tie®.
 

Ytbehandling – finish – rostfritt stål

AISI 304 / 305 (A2) rostfritt stål:
AISI 304 / 305 (A2) rostfritt stål är en nickel-krom-lege-ring och har austenitisk struktur och därmed inte magnetisk. Materialet har ett mycket bra rostskydd. Efter 1000 timmar i saltspraytest syns inga tydliga tecken på röd rost.
 

N2000® mekanisk förzinkning stål:

Mekanisk förzinkning ger en skyddande legering av zink och nickel på basmetall. Legeringen läggs på mekaniskt genom att tumla basmetall med ickemetalliska pärlor och zinkpulver i en trumma. Resultatet är mindre än 10 % röd ytrost efter 1000 timmar i saltspraytest.
 

Quik Guard®:

Quik Guard® är en varumärkesskyddad dubbel barriär som ger en skyddsgrad som lämpar sig för många applikationer på ytbehandlat trä. Resultatet är mindre än 10 % röd ytrost efter 950 timmar i saltspraytest.
 

Gul zinkdikromat:

Denna yta ger ett minimalt skydd mot rostangrepp och bör endast användas på produkter som används i torr miljö och som inte kan rosta.
 

Klar zink:

Denna yta ger ett minimalt skydd mot rost och bör endast användas på produkter som används i torr miljö och som inte kan rosta.
 

Grå fosfat:

Denna yta ger ett minimalt skydd mot rost och bör endast användas på produkter som används i torr miljö och som inte kan rosta.
 

Allmän information om saltspraytest:

Saltspraytest utförs enligt ASTM B117 och är inte avsedd att representera det korrosionsskydd som skruvarnas ytbehandling ger i verkligheten. Testet bör endast
användas som relativ evaluering av produkter av samma slag. Det är många faktorer som kan påverka resultatet av ett saltspraytest, t.ex. skruvens egenskaper, ytbehandlingstyp, efterbehandlingsprocesser och liknande.

Säkerhetsregler

Säkert arbetsområde

a. Se till att hålla arbetsplatsen ren och väl upplyst.
b. Använd aldrig Quik Drive® i farliga miljöer. Utsätt inte verktyget för regnoch använd det inte i fuktig eller våt miljö. Använd aldrig Quik Drive® där det finns brandfarliga vätskor, damm eller gas eftersom verktyget kan orsaka gnistor.
c. Håll åskådare, barn och besökande på säkert avstånd medan ett Quik Drive®-verktyg används. Ouppmärksamhet och störningar kan orsaka olyckor och allvarliga fysiska skador.

Minska risken för elektriska olyckor

a. Skydda dig mot elektrisk stöt.
b. Försök inte att på något sätt ändra Quik Drive®-verktygets stickpropp. Anslut verktyget endast till matchande eluttag. Risken för elektrisk stöt minskas avsevärt om du inte gör ingrepp i stickpropp eller eluttag.
c. Var rädd om sladden. Bär aldrig ett Quik Drive®-verktyg i sladden och drag inte i sladden när du ska ta ut stickproopen ur ett uttag. Skydda sladden mot värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Byt genast ut en skadad sladd. Skadade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
d. När ett Quik Drive®-verktyg används utomhus ska förlängningssladden vara godkänd för användning utomhus.

Personlig säkerhet

a. Var alltid uppmärksam. Använd aldrig ett Quik Drive®-verktyg om du har intagit medicin, alkohol eller narkotiska preparat. Använd sunt förnuft när du arbetar med verktyget. Ouppmärksamhet under arbetet med ett Quik Drive®-verktyg kan resultera i allvarliga fysiska skador.
b. Bär lämpliga arbetskläder när du använder ett Quik Drive®-verktyg. Använd inte löst sittande kläder och bär inte smycken. Håll ditt hår, dina kläder och dina handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, långt hår och smycken kan fastna i rörliga delar och orsaka allvarliga fysiska skador.
c. Kontrollera att strömbrytaren på Quik Drive®-verktyget är avstängd (står i "off"-läge) innan stickproppen sätts i ett eluttag. När verktyget bärs får du inte ha något finger på strömbrytaren.
d. Stå alltid stadigt och säkert.
e. Använd alltid korrekt skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon, dammfiltermask, halksäkra skyddsskor, hjälm och hörselskydd.

Användning och underhåll av Quik Drive®-verktyg

a. Begå inte våld på Quik Drive®-verktyget. Välj rätt skruvar till arbetets art.
b. När ett Quik Drive®-verktyg inte används bör det förvaras torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga.
c. Ta ut stickproppen ur eluttag när verktyget ska ställas in,när du byter tillbehör och när verktyget läggs undan.
d. Underhåll ditt Quik Drive® -verktyg noga. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör.
e. Undersök regelbundet att inga rörliga delar sitter skevt eller kärvar och att inga andra förhållanden kan påverka användningen.
f. Använd endast tillbehör rekommenderade av Simpson Strong-Tie®.
g. Alla reparationer av elektriska verktyg ska utföras av kvalificerade personer. Använd endast auktoriserade delar.

Korrosion

Skruvar av metall kan rosta och förlora sin bärförmåga när de används i korrosiva miljöer eller kommer i kontakt med korrosiva material. Det är många faktorer som kan åstadkomma rostbildning, t.ex. salt luft (kustnära områden), brand och rök, giftiga gaser, gödning, trä som har behandlats med träskyddsmedel, olika metaller och andra korrosiva faktorer.

De många möjliga faktorerna gör det omöjligt att förutse om eller när rost kan förekomma eller nå en kritisk nivå. Denna relativa osäkerhet innebär att det är mycket viktigt att både användare och konstruktörer inser den potentiella risken och därför väljer en ytbehandling eller en metall som är lämplig i aktuell miljö och användning.

Det är dessutom viktigt att regelbundet underhåll och periodisk kontroll utförs, framför när det gäller applikationer utomhus. Det är vanligt förekommande med rost utomhus – även rostfritt stål kan angripas. Om rosten syns tydligt eller om det finns skäl att misstänkta ett rostangrepp bör trä, skruvar och beslag undersökas av en ingenjör eller konstruktör. Det kan också vara nödvändigt att byta förbandet.

Tryckimpregnering av trä genomgår fortlöpande en utveckling och nya metoder och vätskor provas. På grund av alla de olika tryckimpregneringsbehandlingar som finns, olika hållbarhetsnivåer, träets fukthalt och eftersom impregneringsvätskan kan vara av olika slag är det en mycket komplex sak att välja beslag och skruvar till sådant trä. Det är viktigt att ta del av den tekniska litteratur som finns om detta och inhämta senaste informationer av tillverkaren. Rostfritt stål är alltid den effektivaste lösning med tanke på risken för rostangrepp. För att kunna ge våra kunder bästa tänkbara service evaluerar Simpson Strong-Tie® fortlöpande situationen för att kunna identifiera de säkraste och mest kostnadseffektiva lösningarna. Basert på våra tester och vår erfarenhet kan vi konkludera att det är några applikationer där skruvar ytbehandlade med N2000® eller Quik Guard® är lämpliga.