Datasekretessprinciper

1. Bakgrund:

Vi på Simpson Manufacturing Company, Inc. och anknutna enheter (tillsammans "Simpson") sätter värde på våra kunders och medarbetares tillit och strävar efter att bevara våra grundvärderingar – öppenhet, höga etiska standarder och ärlighet – i vår hantering av deras personliga information. Följande sekretessprinciper beskriver vårt sätt att behandla personlig information och gestaltar de policyer och rutiner som utgör grunden till vårt globala sekretessprogram.

2. Omfattning:

Dessa principer gäller alla nationella och internationella kontor, medarbetare och dotterbolag till Simpson Manufacturing Co., Inc.

3. Definitioner:

I dessa sekretessprinciper hänvisar "personlig information" till all information som identifierar en person eller relaterar till en identifierbar person, till exempel namn, mejladress eller annan information som förknippas med en särskild person. Personlig information kan gälla vilken person som helst, inklusive Simpsons kunder, medarbetare och säljare. "Behandling" hänvisar till insamling, användning, kopiering, ändring, överföring, vidarebefordran eller annan aktivitet som utförs med personlig information.

4. Principer:

1. Insamling och användning

Vi strävar efter att samla in enbart personlig information som är nödvändig för att uppfylla rättmätiga affärssyften, och att använda sådan personlig information på ett sätt som är förenligt med dessa syften.


2. Öppenhet och information

Vi delar information om våra sekretessrutiner med personer vars personliga information vi behandlar i enlighet med gällande lagstiftning. Bland annat publicerar vi sekretesspolicyer på våra webbplatser för att informera användare om våra sekretessrutiner, och kan tillhandahålla dataskyddsinformation till medarbetare i vissa länder för att uppfylla lokala juridiska krav. Vårt mål är att tillhandahålla denna information på ett sätt som är tydligt och enkelt att förstå.


Sådan information kan omfatta bland annat:

vilken typ av personlig information som samlas in

hur den personliga informationen kan användas

information om tredje part som kan få tillgång till den personliga informationen

överföring av personlig information till andra länder, inklusive USA

alla rättigheter och val som en person kan ha när det gäller vederbörandes personliga information

hur man kontaktar oss vid eventuella sekretessrelaterade frågor eller problem


3. Alternativ

Om tillämpligt erbjuder vi personer alternativ i fråga om behandling av vederbörandes personliga information, i synnerhet när det gäller användning eller delning av personlig information i marknadsföringssyfte. Beroende på gällande lagstiftning, den personliga informationens känslighet och skäliga förväntningar kan alternativet vara i form av personens uttryckliga samtycke (opt-in) eller underförstådda samtycke (opt-out). Vi strävar efter att erbjuda varje person tydliga och enkla metoder för att välja alternativ, ändra sina val och eventuellt ta tillbaka sitt samtycke.


4. Tillgång och ändringar

Vi erbjuder rimliga möjligheter för varje person att granska och ändra den personliga informationen som finns lagrad om vederbörande i enlighet med gällande lagstiftning.


5. Delning

Vi kan dela personlig information med andra bolag inom Simpson-koncernen, med tjänsteleverantörer som levererar tjänster å våra vägnar eller med annan tredje part, om detta krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att personlig information bara vidarebefordras till tredje part i befogat affärssyfte, och kräver att tredje parts tjänsteleverantörer skyddar den personliga informationen som Simpson anförtror dem. Vi vidtar även åtgärder för att följa gällande lagstiftning när det gäller överföring av personlig information över internationella gränser.


6. Säkerhet

Våra administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner har utvecklats för att skydda personlig information mot förlust, missbruk eller obehörig åtkomst, avslöjande, ändringar eller förstörelse. Vi kräver att våra medarbetare följer Simpsons säkerhetspolicyer och sekretessrutiner.

Simpson kan vara förpliktade att meddela personer eller reglerande myndigheter om viss personlig information är utsatt för fara. Varje medarbetare som blir medveten om ett eventuellt säkerhetsproblem ska omedelbart rapportera detta till:

Simpsons datasäkerhetschef: DataPrivacy_Simpson@strongtie.com

– eller –

Primär säkerhetsansvarig: InfoSec@strongtie.com


7. Integritet, lagring och kassering

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att den personliga informationen som vi använder är korrekt, relevant, fullständig och uppdaterad för därtill avsett syfte. Vi lagrar och kasserar personlig information i enlighet med gällande lagstiftning och företagspolicyer. Vid kassering av personlig information kräver vi att medarbetare använder säkra metoder för att göra den personliga informationen oläsbar och icke användbar (genom exempelvis användning av dokumentförstörare eller avmagnetisering).


8. Ansvarsskyldighet och efterlevnad

Vi har ett globalt sekretessprogram som stödjer efterlevnad av dessa sekretessprinciper. Om du vill ha mer information om vårt globala sekretessprogram, eller om du har några frågor eller funderingar, kan du kontakta:

Chef för global efterlevnad: Compliance@strongtie.com